Reklamacje

Reklamację w Sklepie można złożyć poprzez dwie różne formy - korzystając z Panelu klienta lub wysyłając e-mail na adres mailowy drukarni/ Jednak aby reklamacja mogła zostać uwzględniona, istnieją pewne warunki, które trzeba spełnić:

  • Konieczne jest podanie numeru zamówienia, który jest przedmiotem reklamacji, aby umożliwić identyfikację zgłoszenia.
  • Klient musi dokładnie opisać wszelkie niezgodności z umową oraz precyzyjnie określić zakres żądania reklamacyjnego.
  • Wszystkie reklamacje są rozpatrywane indywidualnie, uwzględniając konkretne okoliczności.
  • Reklamację można złożyć w okresie 10 dni od daty, w której umowa została niewłaściwie zrealizowana lub miała być zrealizowana. Po upływie tego terminu reklamacja nie będzie rozpatrywana.
  • Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od daty jej skutecznego zgłoszenia przez Klienta i poinformowania go o wyniku procedury w formie pisemnej, często za pomocą e-maila.
  • W sytuacjach, w których dowody są niewystarczające, Sprzedawca może zażądać od Klienta dostarczenia zdjęć, filmów lub zwrócenia części lub całego zamówienia w celu rozpatrzenia reklamacji. Koszty przesłania zostaną wówczas zwrócone Klientowi.

W przypadku produktów objętych gwarancją, informacje dotyczące jej zakresu i treści znajdują się na stronie Sklepu.